Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Jeho nevěstě

10. 9. 2007

O Jeho nevěstě

Marie Hyland , 16.6.2005

„Viděla“ jsem Pána s bolestí - slzy zármutku Mu padaly po tváři.

Pak jsem uslyšela jak říká:

„Můj lid nechce nechat své práce, aby byl se Mnou! Jsem tak sám, jako před tím, než jsem stvořil svět! Copak nevidí, že JÁ jsem jejich PRVNÍ LÁSKA? (Zj 2:4)

Kde je jejich vášeň pro MNE?

Kde je ten žár lásky, který měli, když poprvé vstoupili do vztahu se Mnou?

Zapomněli jste na Mne ve vaší snaze „být duchovní“? Nyní se více staráš o to, co si o tobě myslí lidé, než co cítím JÁ?

Také ukazuješ lásku ke své rodině a přátelům tak, že se jich straníš a raději pro ně pracuješ a zajišťuješ jim věci, které ve skutečnosti nepotřebují?

Zanedbáváš udělat si pro ně čas a raději pro ně pracuješ, abys jim mohl dát nějaké dárky?

Jak si myslíš, že by se v takovém případě cítili?

Dovol, abych se tě zeptal, jak bys to prožíval, když by ti někdo vyznával, že tě miluje, ale jen zřídka nebo dokonce vůbec bys jeho lásku neviděl? Kdyby prakticky pro tebe neměl čas? Nesdílel by se s Tebou, nenaslouchal by ti a nezajímaly by jej tvé potřeby a tvoje budoucnost!

Má milovaná nevěsta na Mne zapomněla! Zapomenula na LÁSKU, kterou k ní mám, a kterou jsme sdíleli na počátku našeho zasnoubení.

Milovaní, běháte a ustaraně se snažíte dělat věci, o kterých si myslíte, že jsou užitečné a potřebné. Chcete být potvrzeni svými skutky (výsledky). Ale JÁ jsem ten jediný, kdo tě potvrzuje jako osobu! Tvoje aktivity bez ohledu na to, jak vypadají dobré, tě nikdy nepotvrdí! JÁ JSEM ten jediný, kdo tě potvrzuje.

Připomeň si, co říká Písmo:

Iz 26:12  Nám, Hospodine, způsobíš pokoj; nebo i všecko, cožkoli se dálo při nás, dělal jsi pro dobré naše. (lépe: v nás. EP překládá jinak!)

Fp 1:6  Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista.

Fp 2:13  Bůh zajisté jest, kterýž působí v vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své.

Připomeň si i Má slova (když jsem byl jako člověk na zemi), že nemohu dělat nic sám od sebe, ale že OTEC SÁM činí skutky, a že ON Mi dává slova do Mých úst! (Iz 51:16  Kterýž jsem vložil slova svá v ústa tvá, a stínem ruky své přikryl jsem tě, abys štípil nebesa, a založil zemi, a řekl Sionu: Lid můj jsi ty.)

Protože TY tedy nemůžeš učinit nic, jedině DUCH OTCE (pomazání) v tobě to dokáže, proč se snažíš dělat MÉ dílo? (1j 2:20.27)

Následuj Můj příklad v tom, že nejprve budeš přicházet k OTCI – každý den kvůli COMMUNII = obecenství s NÍM! Jedině tehdy budeš mít vedení a sílu – kdykoli je budeš potřebovat! Když jsem Já byl na zemi, často jsem odcházel na pustá místa, abych měl obecenství s Mým OTCEM.

Ale jestliže nejsi se Mnou spojen, pak ti ta celá moc není nic platná. Nejsi napojen na Zdroj. Jsi odpojen!

Moje moc a Láska tebou protékají JEDINĚ TEHDY, když jsi se Mnou ve spojení. Funguje zařízení, když k němu není připojen elektrický kabel? NE! Musí být připojen. Tak i ty musíš být SPOJEN SE MNOU!

Z tvého pohledu: JÁ jsem ta PRAVÁ LÁSKA, po které hladoví tvá nejvnitřnější bytost! Jedině ve MNĚ můžeš být úplným, jedině ve MNĚ může být uspokojena tvá nejhlubší žádost.

Proč se namáháš tím, co tě nenasytí, místo abys byl se MNOU?

Iz 55:2  Proč vynakládáte peníze ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Poslechněte mne raději, a jezte to, což jest dobrého, a nechť se kochá v tuku duše vaše.

3  Nakloňte ucha svého, a pojďte ke mně, poslechněte, a bude živa duše vaše; učiním zajisté s vámi smlouvu věčnou, milosrdenství Davidova přepevná.

1  Ej, všichni žízniví, pojďte k vodám, i vy,kteříž nemáte žádných peněz. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, pravím, kupujte bez peněz a bez záplaty víno a mléko.

Jakýkoliv vztah LÁSKY, který jste někdy prožili, je jen nezřetelným stínem toho, co vám nabízím JÁ!

Stůj o Mne – JÁ se nikdy nezměním ani tě neopustím. Ne, můj milovaný, má milovaná – JÁ jsem vždy s tebou a JÁ O TEBE STOJÍM!

 Chci tvé úplné vydání se MNĚ! Já jsem se za tebe cele vydal. Na kříži jsem za tebe zemřel. Žiji, abych se za tebe přimlouval. Jsem tvůj milující a TY jsi můj, moje. Miluji tě věčnou láskou...

Báli jste se, když jste vstupovali do pozemského manželství? Dobře, ale JÁ nemohu zklamat jako člověk. Žárlím na tebe. Raduji se z tebe zpěvem... Pohled na tvé oči uchvacuje Mé srdce...

Ty to nevíš? Nečetl jsi, že Já s tebou nezruším smlouvu, kterou jsem s tebou uzavřel?

Věř Mému Slovu, že nikdo tě nemůže vytrhnout z Mé ruky ani z ruky Mého Otce, jestliže jsi se do ní vložil! Myslíš, že moje moc je nedostatečná k tomu, aby tě bezpečně udržela? (Jan 10:28-30) Připomínej si Má slova k tobě: Nikdy tě nezanechám ani neopustím. (Žd 13:5)

Držím tě na svém srdci. Držím tě každou minutu, každou vteřinu tvého života. Chráním tě. Toužím být s tebou.

Bojoval jsem s nepřítelem a zvítězil jsem! Vykoupil jsem tě pro sebe!

Důvěřuj Mi a odpočívej ve MNĚ!

Chci tě udržet v Mé lásce tak dlouho, dokud po tom budeš toužit (1 Jan 5:18-20)

 Je to tvojí touhou?

Pak zapomeň na všechna obviňování nepřítele a na jeho lži a pojď ke Mně a zůstaň se Mnou!

 Pojď domů!