Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opusť, přilni a staň se

10. 9. 2007

Opusť, přilni a staň se

Rick Joyner, 10.3.2003
Verš pro tento týden je v Efezským 5:31:

Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.

 Je dobře známé, že jeden z největších problémů v manželství může vznikat ze strany příbuzných z manželčiny nebo manželovy strany, přitom to ale může být také veliké požehnání. Avšak, nikdy jsem nepoznal příbuzné, kteří působili závažné problémy v manželství syna nebo dcery, kteří by se upřímně nesnažili pomáhat, kteří by si nemysleli, že pomáhají, zatímco stále působili vážné problémy.

 Je zásadní pro každý mladý manželský pár, aby si vytvořili svoji vlastní rodinu a svoji vlastní identitu. Abychom měli zdravé manželství, nemůžeme se pokoušet udělat z našeho partnera obraz některého z našich rodičů. Musíme se naučit navzájem přilnout jeden k druhému, až se staneme jedním. Aby to mohli udělat, většina párů skutečně potřebuje „opustit“ jejich otce a matky, doslova dostat se od nich daleko. Pochopitelně, málo mladých párů to chce slyšet, a ještě méně rodičů, ale je to obvykle nezbytné pro zdravé, trvalé manželství.

 To neznamená, že bychom neměli mít po svatbě vztahy s našimi rodiči. Avšak, po svatbě se vztah k našim rodičům musí radikálně změnit. Pro rodiče je to normální, že se snaží z dětí udělat svůj vlastní obraz a chtějí s nimi mít stálý vztah. Copak Bůh, náš Otec, neučinil své děti ke svému obrazu a nechce s nimi být v trvalém vztahu? Je to tedy pochopitelné, že rodiče chtějí to stejné se svými dětmi. Ale, tak jako Pán učinil každé ze svých dětí unikátní a dal mu mimořádnou svobodu k vlastnímu vývoji jeho jedinečností, musí rodiče udělat to stejné se svými dětmi.

 Musíme svým dětem dát prostor především během prvních několika let jejich manželství. Každé nově vytvořená rodina je také novým začátkem určité cesty. Musí být svobodní, aby mohli vytvořit svoji vlastní identitu a své jedinečnosti. Pouze tehdy budou dostatečně silní skutečně nést rodinné jméno a dobré tradice, které jsou pro ně správné. Proč?

  Před několika lety se hodně mluvilo o otroctví vzájemné závislosti a jak být od ní svobodní. V jedné populární knize, pojednávající o tomto předmětu se tvrdí, že nejvyšší formou vztahu je nezávislost. Avšak, že jedinou cestou, kterou musíme vstoupit do této nejvyšší formy jednoty je být vysvobozeni od vzájemné závislosti, kdy člověk (on nebo ona) nemá svoji vlastní identitu. Aby se to stalo, musí projít obdobím nezávislosti, dokud se nevytvoří jejich vlastní identita a není dostatečně silná pro nezávislý vztah, kde již jejich identita nebude pohlcena a ztracena. V tom je důležitá pravda.

 Všechny děti jsou závislé, protože nemohou přežít bez rodičů. Jak rostou, stávají se postupně více soběstačnými a nezávislými. Jestliže děti dospějí zdravým způsobem, stanou se více nezávislými. Avšak, existuje rozdíl mezi dospělou nezávislostí a vzpurnou nezávislostí. Ale, rodiče, kteří nejlépe vychovali své děti, je vychovali do takové úrovně dospělosti, kdy již své rodiče nepotřebují. Pak, jakmile je jejich nezávislost upevněna a jakmile mají svou vlastní identitu, může vztah mezi rodiči a dětmi pokračovat k nejvyšší úrovni vztahu – nezávislosti, kde vztah se již nesnaží zničit identitu toho druhého, ale kde jsou plně oceňovány vzájemné zvláštnosti.

 Toto je třeba znát pro vztahy v manželství. Pavel to nepsal efezským kvůli vztahům v manželství, ale jak pokračuje v Ef 5:32 – „Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi“. Pavel mluvil o manželství mezi Kristem a Jeho církví. To zůstává „tajemstvím“ až do tohoto dne, a mnozí je stále nepochopili. To se stává víc a více zásadním. Takže, jak to slovo máme aplikovat?

 V tomto biblickém ději, Otec si vzal Izrael a měli spolu Syna. Syn má také nevěstu – církev. Od samého počátku matka, Izrael, se pokoušela vnutit sama sebe mladé nevěstě Kristově prostřednictvím „judaistů“, kteří se ji pokoušeli dostat pod jho Zákona. To byl útok, který měl učinit církev naprosto závislou a pohltit její jedinečnou identitu. Kdyby se to podařilo, nebyla by žádná Nová Smlouva a nakonec by byly pohlceny všechny ty pravdy o Mesiáši. Muselo dojít k oddělení – opuštění, dokud církev nebyla schopná vybudovat svoji vlastní identitu s Kristem, svým Manželem.

 Církev prošla obdobím své nezávislosti a i když její manželství bylo plné úskalí, jako bylo manželství Izraele s Otcem, přicházíme do období sladění, uzdravení a naprosté jednoty. Není náhodou, že když se to děje, jsou zde stále moderní formy herezí, které se vyskytovaly v prvním století, které se stále pokouší zatáhnout církev pod jho zákona a pohltit ji v judaizmu. To se nepodaří, ale kdyby se to podařilo, ohrozilo by to účel církve.

 Dnes je mnoho sporů o takzvanou „Teologii náhrady“. Tato teologie učí, že církev úplně nahradila v Božím plánu Izrael, a že všechna zaslíbení, která byla dána Izraeli, jsou vlastně míněna pro církev. To je reakce proti snaze Izraele, zničit jedinečnou identitu církve. Církev také prošla dlouhým obdobím celých staletí, kdy se snažila zničit Izrael. Nyní, možná v reakci na teologii náhrady, začínají být propagovány teologie „opačné náhrady“, ve kterých Izrael v Božích plánech nakonec úplně nahradí církev. Oba druhy teologií jsou chybné a pohrdají hlavními částmi Písma jak ze Starého, tak Nového Zákona.

 Na konci bude jednota v celé rodině Boží, jak to čteme v Ef 2, kdy bude skoncováno s nepřátelstvím mezi Izraelem a církví. To nakonec vyústí do tak mocné jednoty, že to bude nazváno „nový člověk“. Avšak, to se nestane tak, že by církev nebo Izrael pohltili identitu toho druhého, ale že každý z nich bude dostatečně silný ve své vlastní identitě, aby vstoupil do vyšší formy jednoty – nezávislosti.

 To neznamená, že Izrael upevní svoji spravedlnost prostřednictvím Zákona. Izrael uzná jejich Mesiáše a kříž jako jediný prostředek na hřích a smíření s Bohem. Avšak, vždy byl zamýšlen rozdíl mezi židovskými věřícími a věřícími z pohanů. To je důvod, proč Pán měl „apoštola k Židům“ a „apoštola k pohanům“. Jinak by nebyl důvod pro takové rozlišení.

 Způsob, jak se stávám jedno s mojí ženou není v tom, předělat ji v muže, ale v ocenění jejích jedinečností. Stejný druh zralosti bude požadován mezi církví a Izraelem, tak aby nastala konečná jednota. To pro většinu zůstává tajemstvím, ale až dospějeme, porozumíme tomu a pak do toho vstoupíme.

web MorningStar