Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pane, co se pokoušíš udělat

10. 9. 2007
Pane, co se pokoušíš udělat? Zabít mě? Jak Bůh zkouší ty své.
"What are you trying to do, Lord, kill me?" How God Tests His Own

 

John Sandford , 14.4.2003

Nedávno si nám někteří křesťané stěžovali, že přišli proroci, přinesli jim velká proroctví o veliké službě, ke které je Pán povolává – ale nic se nestalo! Dokonce naopak, vše se obrátilo a přišly na ně zkoušky a soužení. Pán dnes ráno objasnil Paule a mně, že je načase dát Jeho lidu více moudrosti a poradit, aby byl poučen a uklidněn.

 Připrav se … SKLONIT SE !

 Zaprvé – kdykoli Pán pozvedá prostřednictvím mocného proroctví – skloň se! Pokud je to slovo skutečně od Něho, On musí připravit tvé srdce. To znamená, pomocí pokořování a zkoušení. Musí od tebe odstranit vše, co by službu znečistilo nebo překazilo ji vykonat tak, jak On určil. Následující čas utrpení ukazuje, že tě Pán vybral a že ti důvěřuje, že v tobě vypůsobí plnou váhu slávy (2 Kor. 4:17).

 Zadruhé – okamžitě pokoř své srdce! Čekej na potvrzení! „Ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď“ (2 Kor. 13:1). Pán může dát potvrzení okamžitě, ale může to trvat i hodně dlouho. Nezačni jednat, dokud to On nepotvrdí! Prosím, poslechni si to ještě jednou: Nejednej, dokud to On nepotvrdí! Ďábel tě může pokoušet k smělosti, ale v té době to Pán může dovolit, aby se ti ukázaly některé nedostatky, které musíš dát do smrti na kříž. Nebo, jen prostě může zkoušet tvoji ochotu být trpělivý, pokorný a poslušný Jeho vedení. Pokořování tvého srdce je důležité, protože satan napodobuje všechny věci, on také zná Slovo a dokáže poslat svá potvrzení, která jsou stejně falešná, jako jeho sliby!

 Jak poznáš rozdíl? Není žádná záruka! Z toho důvodu Písmo říká, že počátek moudrosti je bázeň Hospodinova.

 Přísloví 8:12-17: „Já moudrost bydlím s opatrností, a umění pravé prozřetelnosti přítomné mám. Bázeň Hospodinova jest v nenávisti míti zlé, pýchy a vysokomyslnosti, i cesty zlé a úst převrácených nenávidím. Má jest rada i šťastný prospěch, jáť jsem rozumnost, a má jest síla. Skrze mne králové kralují, a knížata ustanovují věci spravedlivé. Skrze mne knížata panují, páni i všickni soudcové zemští. Já milující mne miluji, a kteříž mne pilně hledají, nalézají mne.“

 Ukazatelé směru podél cesty

 Dostal jsem se do mnoha slepých uliček, když jsem si myslel, že byly určitě potvrzené. Zde je několik ukazatelů směru:

 1) Jakmile tvé srdce skáče radostí a ty se cítíš povýšen a nechceš čekat, ale chceš dělat cokoli, co bylo prorokováno, dávej si pozor! Je možné, že se proroctví dotklo tvé tělesnosti. Možná přichází pýcha. To neznamená, že slovo bylo falešné, ale falešný můžeš být ty! Tvé tělo stojí v cestě.

 2) Písmo oplývá příklady o tom, jak Pán láme a pokořuje ty své po tom, co přišla velká prorocká slova. Podívejme se na jeden příklad: život Josefa. Bůh mu dal dva velké prorocké sny – které rychle a naivně vyprávěl svým bratřím. Oni ho nenáviděli, protože mu jejich otec dal mnohobarevnou sukni, která znamenala autoritu (která by měla právem přejít na Efraima). Hněvali se a žárlili po tom, co jej Jákob „nespravedlivě“ favorizoval, ale bylo pro ně až příliš, když jim ještě vyprávěl Josefovy sny o jeho povýšení nad ně. Prodali jej do otroctví a otce oklamali, aby si myslel, že je mrtev. Kdyby se to stalo nám, mohli bychom být pokoušeni si myslet: „Tak je to tedy! Tak je to s velkými sny a proroctvími! To muselo být falešné slovo!“ Nebo: „Podívejte se, co se mnou dělá ďábel! Kde je Bůh, když Jej člověk nejvíc potřebuje?“

 Ale během roků Josefova ponižování, v trpělivosti a ve věrné službě, Bůh mu dával, aby prospíval a dostával víc a více zodpovědnosti a důvěry. My bychom byli pokoušeni si myslet: „ Nakonec se to proroctví začne ukazovat pravým. Čekej, dokud o tom bratři neuslyší!“ Ale Bůh nebyl u konce s přípravou Josefova srdce. Ještě musel jít do vězení po tom, co byl falešně obviněn pánovou ženou – protože byl příliš spravedlivý než aby zklamal pánovu důvěru a spal s ní.

 Boží dokonalá prozíravost

 Všimni si postupného vývoje: nejdříve trpěl pro svou vlastní nerozumnost vůči bratrům a potom trpěl zradou a vězením, když vše dělal spravedlivě! Když mu Bůh dal sny, očekával, že Josef bude jednat moudře, nebo věděl, co Josef udělá a jaký bude výsledek? Dobře, trpěl za svoji hloupost. Ale copak Bůh nevěděl, že Josef bude také trpět, když se rozhodne jednat spravedlivě v pokušení? Věděl Bůh, že tyto věci Josefa pokoří, ztrestají a očistí, takže se budou moci naplnit Jeho proroctví? Boží prozíravost a načasování jsou dokonalé. V pravý čas se proroctví naplnila přesně tak, jak bylo předpovězeno. Ale Josef musel být pokořován a ničen, aby se mohla naplnit Boží vůle.

 Tělo je upocené a strnulé. Když jsi byl sevřen, můžeš se cítit silně povzbuzován jednat a zvykáš si budovat a bránit svoji „službu“. Avšak pravé povolání přijaté ve zralosti bude doprovázené uklidňujícím pocitem pokoje – a ochotou položit vše na oltář. Potvrzením bude hluboký pokoj. Dokonce, i když je úkol tak veliký, že se zdá být nemožným, bude v tobě zůstávat pocit uklidňující závislosti. Budeš vědět – ať se stane cokoli – musel to být Pán. Ale dávej si pozor na cesty těla. Protože tvé tělo a ďábel tě budou pobízet, abys „Pánu pomohl jednat“. Je snadné dělat příliš mnoho a myslet si, že očekávám na Pána – Jeho časový plán je určitě rozdílný od našeho.

 Dobrý příklad někoho, kdo přijal povýšení a pomazání od Boha, ale nepokoušel se dostat před Pánův časový plán, můžeme vidět v životě krále Davida. Byl osmým dítětem, jenom pasáčkem, ale byl nalezen a pomazán velkým prorokem Samuelem, aby se stal králem nad celým Izraelem. Ale on nespěchal, nepokoušel se to naplnit. Nevjel triumfálně do Jeruzaléma a nevyhlásil, že Bůh shledal Saule nevhodným, a že on je to „blonďaté dítě Boží“. Místo toho se poddal existující autoritě, upokojoval Saulovo trápení svojí harfou a zpěvem, potom sloužil jako královský nosič zbraně, potom jako velitel nad tisíci. Myslíš si, že Bůh našel vhodného služebníka, který prostě nepotřeboval projít těmi zkouškami. Ale Bůh věděl, že jeho nezralé srdce musí být připraveno pro ten vysoký úřad pomocí utrpení. A tak ten král, kterého miloval a sloužil mu tak věrně, jej v žárlivém vzteku chtěl zahubit. Ten král byl samozřejmě mentálně labilní, ale David odmítl jej i jenom zneuctít, natož zabít a posadit se na jeho místo.

 Nejprve vejít pod autoritu

 To, co ti dva, Josef i David nejenom pochopili, ale uvítali na všech úrovních svých srdcí bylo poznání, že aby někomu mohla být dána autorita, musí vejít pod autoritu a to i tehdy, když ta autorita je jasně špatná a násilně destruktivní. Tak mnozí nezralí proroci a služebníci si dnes myslí, že protože dostali „čerstvé slovo Boží, přímo ze svaté pánve“ a jejich vedoucí zřejmě blábolí, že mají právo a povinnost jim vzdorovat a dokonce je sesadit. Paula a já jsme sloužili doslova stovkám zklamaných pseudo-proroků a rádoby vedoucích, kteří toto nepochopili. Reptají a stěžují si proti autoritě a diví se, proč se nenaplňují mocná proroctví, která o nich byla. Musíš to vidět. Musíš to poznat. Musíš očekávat. Bůh nedovolí mocným proroctvím o tvém povýšení, aby se naplnila, dokud nebudeš dostatečně rozdrcen, aby ses naučil respektovat a poslouchat autoritu. Vzpomeň si, co říká Židům 5:8 o Pánu Ježíši: „Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl.“

 Podívej se zblízka na toho, kdo ti přinesl to nádherné proroctví a na toho, kdo je potvrzuje. Bůh může dát pravé proroctví i skrze gaunera (прохвост), ale naděje jsou nepatrné. Jestliže prorokův charakter nezjevuje Ježíšovu povahu, buď velmi skeptický. To není nedostatek víry, ale pouze opatrnost, kterou Pán doporučuje.

 Jestliže nějaký pravý služebník, a to třeba i slabý, přinese nějaké slovo, pak si pamatuj, že pokud je to slovo skutečně od Boha, i když se ti zdá nezvyklé a nové, Pán tvé srdce připraví, abys je přijal. S největší pravděpodobností to bude doprovázeno pocitem něčeho známého. Tvé srdce říká: „Ano, já to znám.“ Ale nevyskakuj! Čekej na potvrzení a ujisti se, že znamení, rouna a slova jsou jednoznačná, že si neodporují, a že nejsou nejistá. Naše bláznivě ctižádostivá mysl a srdce může vidět „jistá“ znamení tam, kde vůbec žádná nejsou.

 Pravdivé jsou rány od přítele

 Věrní přátelé ti někdy řeknou tvrdá slova: „Bezpečnější rány od přítele, než lahodná líbání nenávidícího.“ (Přísloví 27:6). Jobovští potěšovatelé ti mohou tleskat a povzbuzovat tě, aby ses vrhnul přímo do proudu. Chtějí se slunit ve tvé slávě, pyšnit se a zbožňovat tě – ale budou také mezi prvními, kteří se obrátí proti tobě, pokud věci půjdou špatně. Buď ochoten slyšet výtky a varování přátel. „Kdož nenávidí domlouvání, umře.“ (Přísloví 15:10b). Na druhé straně se ale nechtěj líbit lidem. Takový člověk se pak odvrací od pravého povolání jenom proto, že mu to důvěryhodní přátelé neschvalují. Pavel se nevzdal úmyslu jít do Jeruzaléma, když mu Agabus prorokoval uvěznění, a když ho přátelé prosili, aby tam nechodil (Skutky 21). Je-li příkaz jasný a potvrzený, poslechni ho bez ohledu na cokoli a vždy si uvědomuj, že musíš zůstávat pozorný k Duchu Svatému, abys neklopýtal přes všelijaká „jak?“ a „kdy?“.

 Sám Bůh může dovolit, aby ti nějaký falešný nebo zavádějící prorok přinesl falešné slovo, aby tě zkoušel a pokořil! Například v 2 Paralipomenon 18, se král Jozafat chtěl spojit s králem Achabem, aby táhli proti Rámot Galád. Všichni proroci jim říkali, aby šli – Bůh jim dá vítězství (v.11). Byla to falešná slova. Byli to falešní proroci nebo to byli praví proroci, kteří zabloudili? Nevíme, protože Bible o tom nemluví. Říká ale, že Bůh poručil lživému duchu: „Jdi a učiň tak!“ (v.21). Je třeba si všimnout, že Bůh sám nedal to falešné slovo, ale dovolil nějakému démonu, aby je přinesl, aby vyzkoušel Jozafatovu pokoru.

 Posílá Bůh i zavádějící slovo?

 Bůh může poslat pravého proroka s úmyslně zavádějícím slovem. Zavolali Micheáše, který okamžitě řekl: „Táhněte a šťastněť se vám povede, i budou dáni v ruku vaši.“ (v.14). Ale potom Micheáš přinesl pravé slovo, že budou rozptýleni jako ovce bez pastýře (s.16). Všimni si: Bůh zjevuje převrácené převrácenému a pravdivé spravedlivému: „K sprostnému sprostně se ukazuješ, a s převráceným převráceně zacházíš.“ (Žalmy 18:27 – Rus Ž 17:27 с чистым--чисто, а с лукавым--по лукавству его,). Proč? Bůh je samozřejmě vždy pravdivý a spravedlivý a nikdy nedává falešné slovo. Ale dovolí, abychom dostali slovo nebo situaci podle žádostí našeho převráceného srdce, aby nás přivedl až nakonec a upozornil nás na něco, co má následky až do věčnosti, nebo aby nás vyzkoušel.

 Když se nad tím zamyslíme, není těžké to pochopit. Jak často nás naše děti otravují, abychom jim dovolili dělat něco, o čem víme, že to pro ně není dobré, až nakonec řekneme: „Dobře, tak to udělej.“ Ve skutečnosti doufáme, že to neudělají. Naše neochotné dovolení bylo testem jejich citlivosti a poslušnosti tomu, co znají ve svém srdci, že bychom nechtěli, aby to udělali. Jsme pak velice potěšeni, když se rozhodnou, že tu nesprávnou věc neudělají. Ale když se rozhodnou jít a udělat to, pak víme, že se naučí tvrdou cestou to, co se mohli naučit snadným způsobem. Bůh je mnohem lepším Otcem než jsme my a jedná podobným způsobem, ale nekonečně moudřeji. Dávej pozor na své srdce. To slovo, které jsi slyšel, může být pouze neochotným dovolením. Zkoumej je s přáteli, kteří znají tvé srdce. Pokoř se. Čekej. Vzpomínám si, jak jsem si jednou myslel, že slyším slovo od Pána, že mi dává povolení udělat určitou věc – ale já jsem měl zábrany ve svém duchu. Čekal jsem a modlil jsem se k Pánu, aby očistil mé srdce. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem po chvíli od Pána přímo cítil smích úlevy a uznání, když řekl: „Dobře, nedělej to.“ Prošel jsem testem. Tím to skončilo.

 Proroctví na zkoumání tvého srdce

 Podle Bible je zřejmé, že Bůh sám může poslat pravého proroka se slovem, které nás má pouze vyzkoušet, slovo, které ve skutečnosti není Jeho hlavní vůlí. To slavné proroctví, které jsi dostal, může být jednou z Božích cest, která má vyzkoušet tvé srdce, protože tě Pán miluje. Může to být slovo, které zaslibuje mnoho – bez skutečného účelu od Pána, který stojí v pozadí – aby tě vyzkoušel a pokořil!

 Ale může to skutečně být Boží vůle tě povýšit za to, že jsi sloužil věrně v malém a nyní ti chce svěřit více. Co máme udělat? Vydat všechna proroctví na Pánův oltář. Polož je tam okamžitě. Pokud jsou pravá, pak, až se dostatečně pokoříš, Pán je vyzvedne a vrátí ti je zpět pročištěná a přizpůsobená tomu, čím jsi v Něm.

 Tento týden, když jsme meditovali o těchto věcech, Duch Svatý nám řekl:

„Zkouším Mé děti, abych viděl, zda budou stát v pokoře, poslušnosti a věrnosti. Často jsou první výzvy nebo slova pouhými testy. Domýšlivý hned skočí, aby uchvátil to, co se líbí jeho tělu a co vyvyšuje jeho vlastní důležitost. Moudrý a pokorný čeká na potvrzení a na Boha, aby k němu znovu promluvil další slova, která věc více objasní a potvrdí. Poslal jsem mnohá slova, jako byla ta Micheášova, ale tak, jako v případě těch lživých proroků (v té stejné kapitole), jsem dovolil některá falešná proroctví, abych vyzkoušel Mé děti, aby se ukázalo, jak budou reagovat (viz Deuteronomium 13:1-5, zvláště verš 3). Vyskočili s radostí a pýchou hned při prvním slově, nebo čekali a zaujali nižší místa aby byli vyzvednuti později? Copak vedu k domýšlivosti? Vzpomeňte si, co vám řekl Pán Ježíš, abyste se modlili: Neuveď nás v pokušení. Zkouším Mé děti. Nebylo to tak, že Moji proroci byli falešní, ani že jsem skrze ně nemluvil, ale abych vyzkoušel srdce Mých milovaných.“

 Pán pokračoval:

„Málo je těch, kteří tomu rozumí. Dnes vás vyučuji cennou lekci. Vždy čekejte na další slovo. Já často něco svým dětem nabízím a doufám, že to nepřijmou, abych jim mohl dát něco lepšího. Arogance způsobuje, že lidé skáčou po první příležitosti. Ambice způsobují, že lidé skáčou po tom, co uspokojuje tělo. Učte se rozpoznávat pravdu, druhou nabídku, která přichází, až když srdce bylo opravdu pokořeno. (Toto „druhé slovo“ může pouze pročistit první slovo – nebo připojit nádherné a potřebné detaily.) To bude vždy to nejlepší. Odpočívejte ve Mně. Přijde více zkoušek. Připravuji vaše srdce.“

 Tak! Bylo vám dáno nádherné proroctví – co s ním uděláte?

 Položte je na oltář. Pokud je to pravé slovo, ve vhodnou dobu vám je Bůh vrátí. Nebude to jednoduché. A pokud sami zjistíte, že křičíte: „Pane, co se pokoušíš udělat? Zabít mě?“

 … pak si pamatujte, že odpověď zní: „Ano!“

www.elijahlist.com ; elijahlist@qwest.net