Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo a objasňující vidění

10. 9. 2007

Slovo a objasňující vidění

Kathie Walters,10.2.2004

Když jsem ráno vstala, dostala jsem vidění. Hleděla jsem na město a viděla jsem stovky domů. Z domů vycházely proudy lidí a věděla jsem, že to jsou křesťané. Všichni nesli zapálené svíčky.

 Den před tím, se mi v mysli stále vracela stará píseň „Ať tvé malé světélko svítí!“, ale nedávala jsem tomu žádný význam, až nyní.

 Pak jsem uviděla mohutné vlny, které se valily na domy, ale procházely SKRZE ně a nesly se kolem lidí se svíčkami.

Když dostávám vidění, nejsou to obrazy před mýma očima, ale jako bych byla přímo v dění. Cítila jsem, jak se pohybuji, když voda šla kolem mne.

 Pak mi Pán dal toto slovo: „Vstaňte, posílám vlny hnutí Ducha, ale toto hnutí je pro ztracené, aby byla sklizena žeň – pole se bělají.

 Církvi připrav se, otevřete svá srdce a pohleďte ven na nespasené všude kolem! Vy můžete být součástí toho, můžete být účastníky žně, můžete být nositeli, můžete z toho přijmout požehnání, ale není to především pro vás, je to pro ztracené. Uvolním pro vás dar víry, abyste mohli přivést duše ke spasení.

 Jako Finney a jiní měli dar víry k získání tisíců (100 000 bylo spaseno v Rochesteru a 100 000 ve Walesu, když Evan Roberts jednal v moci daru víry), takovým způsobem uvolním dar víry. Ale je to pro spasení a pro uzdravování – a uzdravování má přinést spasení. Uvolním dary moci, abyste mohli zasáhnout ztracené.

 Proroci – vaše služba není udržovat církev, ale učit lidi prorokovat k nespaseným, aby byly zjeveny skrytosti lidských srdcí, aby padli a řekli: „V pravdě, Bůh je na tomto místě“.

 Pastoři – vysílejte lidi, tato vlna má zasáhnout ztracené. Otevírejte církevní dveře a nechte je otevřené. Nejen abyste přijímali požehnání, ale abyste do toho byli ponořeni.

 Povstaňte! Modlili jste se a žádali jste Mne, abych jednal. Ale Já chci jednat skrze VÁS – vy musíte jít! Neříkejte: „Já nejsem evangelista, to není pro mne“. Je to pro každého, aby vyšel a tlachal, ano tlachal (pustosloviť, kaljakať) evangelium!

 První církev, když byli rozptýleni, šli všude a všude přinášeli a tlachali evangelium. KDYŽ PŮJDETE, Já uvolním dar víry! KDYŽ PŮJDETE, Já uvolním znamení a zázraky! KDYŽ PŮJDETE, Já budu demonstrovat moc Dobré Zprávy, nepošlu vás jenom se slovy!

 Vaše světlo nesmí být ukryto pod nádobu! Vaše světlo nesmí být ukryto na shromážděních v církvi. Vaše světlo musí být neseno, aby osvítilo temná místa. Povstaňte – nemůžete prospat příležitosti, které jsou kolem vás. JÁ přivádím ty, kdo ještě nejsou spaseni.

 JÁ vztahuji ruku k uzdravování a osvobozování. Toto je svítání na den hlásání evangelia. Pošlu své služebníky i z jiných národů, aby vám pomohli shromáždit tuto úrodu.

 Moji lidé z jiných národů řeknou: „Proč nás posílá sem (do Ameriky)? Zde se toho děje mnoho, tolik se toho děje v církvi!“ Ale ne všechny aktivity jsou ode Mne! Podívejte se na církevní aktivity – kde jsou ti, kdo potřebují spasení?

  Přátelé, náboženský duch dokáže být velmi aktivní, ale je neplodný. Můžete zpívat mnoho písní, můžete tančit a křičet, ale kde je ovoce obecenství s TÍM, který dává ovoce? Kde je ovoce Ducha? Kde jsou děti, jako výsledek skutečného rození?

Cítím naléhavost. Bůh nám dává světlo, abychom mohli pracovat dokud je den. Pro tento rok byla přinesena prorocká slova o požehnání, ale požehnání přichází jako vedlejší produkt chození s NÍM.

 Neztraťme tuto sklizeň, pole se již bělají. Bůh nám dává příležitost vyjít a jednat tam, kde jsme – na tržišti, v práci… Nemusíme být „kvalifikovaní“, aby si nás Bůh používal, ale musíme být ochotní! ON nehledá naše schopnosti, ale hledá naši ochotu nechat se použít.

 Nebudeš mít nedostatek příležitostí uskutečnit Boží záměry ve svém životě a ve svém okolí. Kde je pověření, tam je i zaopatření. Než jsem byla naplněna Duchem Svatým, neměla jsem mnoho svědectví. Byla jsem velice světská. Mysleli jsme si, že musíme být jako svět, abychom jej mohli získat.

 Neměli jsme žádnou moc. Ale když jsem byla naplněna Duchem Svatým, chtěla jsem být svědectvím, v jedné židovské firmě. Věděla jsem, že tam dlouho nezůstanu.

 Pán mi řekl: „Dělej to, co ti řeknu.“ Uvědomila jsem si, že ON CHCE ZASÁHNOUT LIDI, SE KTERÝMI JSEM PRACOVALA. On jenom potřeboval, abych byla ochotná se nechat použít.

 V Londýně, kde jsem pracovala, se náboženství považuje za „soukromou záležitost“ a je nevhodné mluvit s lidmi o „osobních věcech“, takže jsem musela opustit mé „dobré vychování“ a snobské názory.

 Bůh mi začal dávat slova poznání. Začal tím, že mi řekl, že hlavní účetní již dlouho krade drobné částky z pokladny. Řekl mi, že vedoucí obchodu prodával ve svůj prospěch. Myslela jsem, že budu dostávat slova lidem k požehnání – ale!! Bylo to trochu moc silné, ale souhlasila jsem a řekla, že chci být svědectvím.

 Během několika dalších měsíců jsem udělala a řekla všechny možné věcí. (Vše je uvedeno v mé knize „Žít v nadpřirozeném“.) Mohu vám říci, že když jsem odcházela z té firmy, ti lidé ani na minutu nepochybovali, že Bůh žije, a že o nich ví naprosto vše. To bylo velké svědectví.

Tvé zaměstnání nemáš jen jako zdroj příjmů, abys mohl zaplatit své účty. Je to misijní pole. Modli se za ty lidi a žádej Boha, aby ti dával slova poznání, sny a vidění. Dary Ducha demonstrují moc evangelia – nejsou jen pro používání v církvi.

 Je doba sklizně – sklizně – sklizně! Dívej se, co právě nyní vidí Bůh! Ať tvé světlo svítí! Ať tě ta vlna vezme s sebou do ulic, úřadů, restaurací, obchodů, do vlády i do vězení!

Word And Open Vision

kathiewalters@mindspring.com